Bom Interieurs | Algemene informatie
17310
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17310,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Algemene informatie

ALGEMENE OFFERTE-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

van de leden van de
sectie interieurbouw van Koninklijke CBM
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, d.d. 4 september 2018 onder nummer 39/2018.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
offertes afkomstig van de opdrachtnemer, ongeacht of de opdracht
door middel van inschrijving op aanbesteding of op een andere
manier is verkregen.
2. Het CBM-lid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als
opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
3. De door de opdrachtgever gehanteerde algemene
(inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 OFFERTES
1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting, en zijn
gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is
voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is
vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier
bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 30 dagen na de
offertedatum.
2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en
dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in
lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen,
verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name
belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die
werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die
op het moment van ingaan van die verhogingen nog door
opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
4. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen
in de constructie, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering
in het werk wordt gebracht. Met inachtneming van het bepaalde in
lid 3 van dit artikel zijn de geoffreerde prijzen vast voor de duur van
het werk, tenzij indexatie is overeengekomen. Indien indexatie is
overeengekomen wordt deze gebaseerd op het prijsindexcijfer,
reeks voor productie binnenland van het CBS, tenzij anders
overeengekomen.

ARTIKEL 3 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten en alle andere intellectuele
eigendomsrechten op de door hem verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of offertes.
2. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen de
door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen
en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op
andere wijze gebruikt.
3. De door de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, ontwerpen,
afbeeldingen, schetsen en/of offertes dienen onmiddellijk aan de
opdrachtnemer te worden geretourneerd, indien geen opdracht aan
opdrachtnemer wordt gegund.
4. De opdrachtgever handelend in strijd met het bepaalde in de leden 2
en 3 van dit artikel, is een boete verschuldigd van tien procent van
het geoffreerde bedrag. Door voldoening van deze boete gaan de
eigendom en het auteursrecht niet over.

ARTIKEL 4 OPDRACHTBEVESTIGING
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt
schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als
volledig bewijs geldt.
2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene
Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

ARTIKEL 5 OMVANG VAN HET WERK
1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op
eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor
genoemde bescheiden aan hem toe te zenden, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prijs van het
werk niet begrepen:
a) De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-,
timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander
bouwkundig werk, van welke aard ook;
b) De kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;
c) De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij
het werk aanwezige zaken;
d) De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

ARTIKEL 6 MEER- EN MINDERWERK
1. Alle wijzigingen in de overeenkomst worden wanneer daaruit meer
kosten ontstaan als meerwerk verschuldigd en voor zover daaruit
minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.
2. Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot
betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN HET WERK
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op
straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen:
a) dat de plaats, waar de te monteren zaken, materialen en/of
gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering
moet geschieden, zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op
welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
b) dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet
geschieden, onbelemmerd en toereikend is en verder alle
medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage
en/of afwerking mogelijk te doen zijn;
c) dat, indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet
worden, deze met bediening door en voor rekening van de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken
instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik
geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor
rekening van opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de
opdrachtnemer komt vast te staan;
d) dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van
losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon
ter beschikking worden gesteld;
e) dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, is gezorgd voor
elektriciteit, voldoende ventilatie, water en zo nodig verwarming;
f) dat, indien ook anderen in de betreffende ruimte werkzaamheden
moeten verrichten, die anderen en de opdrachtnemer bij gelijktijdige
uitvoering ongehinderd hun werkzaamheden kunnen verrichten;
g) dat, in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing
van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van de
werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

ARTIKEL 8 LEVERTIJD
1. De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en
alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke
gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever
moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle
gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van
het werk.
2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale
termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de
opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de
opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.
De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.

ARTIKEL 9 RISICO EN OPSLAG
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat het risico van de
zaken, materialen en uitgevoerde werkzaamheden over op
opdrachtgever vanaf het moment dat deze zijn afgeleverd op de
plaats van bestemming of vanaf het moment dat de werkzaamheden
zijn aangevangen.
2. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer de aanlevering niet
tijdig kan plaatsvinden, worden de zaken voor rekening en risico van
de opdrachtgever opgeslagen.
3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft opdrachtnemer
het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op
te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen
termijnen zullen zijn betaald.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN STIL PANDRECHT
1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van
de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever volledig aan zijn
betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra kosten en
tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
2. De zaken worden daarnaast geleverd bezwaard met een stil
pandrecht ten gunste van opdrachtnemer. Opdrachtgever verbindt
zich mee te werken aan de wettelijke vestigingsvereisten van het stil
pandrecht, zodra opdrachtnemer, opdrachtgever daar om verzoekt.
3. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling
van al hetgeen de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van
opdrachtgever te vorderen heeft.
4. Eventuele tussenkomst van derden moet door de opdrachtgever
direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door
het niet direct mededelen, komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 BETALING
1. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, geldt de volgende
betalingsafspraak:
30% bij opdracht
30% bij aanvang werkzaamheden
30% bij aanvang montage
10% bij gereed montage dan wel ingebruikname voordat de
montage gereed is.
2. Bij de vierde betaling mag de opdrachtgever 5% van de hoofdsom
inhouden tot zekerheid van de garantie bedoeld in artikel 16 lid 1 en
voor eventuele kleine opleverpunten. Dit ingehouden bedrag is
opeisbaar zodra de opdrachtnemer aan bedoelde
garantieverplichting zal hebben voldaan.
3. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek
van de opdrachtgever, of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig
nakomt dan wel opdrachtnemer niet tijdig in staat stelt het werk
gereed te maken, of de daartoe benodigde werkzaamheden te
verrichten, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn betaling van de nog
niet voldane termijnen te vorderen op de tijdstippen, waarop deze
termijnen bij normale uitvoering van de opdracht opeisbaar zouden
zijn geworden. Wanneer als gevolg van de vertraging
opdrachtnemer gereed gekomen zaken moet opslaan, is
opdrachtnemer gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen.
4. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk 14 dagen na de vervaldag
betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling is vereist.
5. Vanaf de vervaldag, is opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of
elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt
overschreden.
6. Opdrachtgever is door het enkele sluiten van de overeenkomst
verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten,
inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand
en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke
incassokosten worden als volgt berekend:

Hoofdsom (tot en
met)
Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375
€ 5.000 € 375 plus 10% over de
(hoofdsom – € 2.500
€ 625
€ 10.000 € 625 plus 5% over de
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 plus 1% over de
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 plus 0,5% over
de (hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40

ARTIKEL 12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK
1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren
van het werk.
2. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een
door de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de
specificatie van de gegeven maten en materialen.
3. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen
verantwoordelijk voor de juiste montage en staat in voor de
deugdelijkheid van de materialen. Dit geldt echter niet indien door
opdrachtgever of door derden een bepaald merk of behandeling van
materialen is voorgeschreven.
4. Indien de verantwoordelijkheid voor het ontwerp door opdrachtgever
wordt overgedragen aan opdrachtnemer, dient dit uitdrukkelijk
schriftelijk te worden overeengekomen.
5. Stelt de opdrachtgever materiaal of onderdelen voor verdere
verwerking of montage beschikbaar, dan is de opdrachtnemer
verantwoordelijk voor een correcte verwerking en montage, echter
nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.

ARTIKEL 13 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade
veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto
factuurbedrag van het geleverde.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade
waaronder schade van derden of winstderving.
3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband
houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de opdrachtgever
voorgeschreven constructies of materialen of door de opdrachtgever
of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het
werk.
4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de opdrachtgever de
opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van
schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden,
waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van
productaansprakelijkheid.

ARTIKEL 14 ONTBINDING
1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer
gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van
faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij
stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van
rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een
ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd
de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten
voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever betaling te
vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties,
alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt
door de wanprestaties van de opdrachtgever en de ontbinding van
de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer
gederfde winst.
2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de
opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft, direct
opeisbaar.

ARTIKEL 15 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan
omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren
en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen
op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming,
tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere
verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers
van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,
het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of
handelsbeperkingen.
4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke
onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd.
De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel
uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is
nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen
recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of
te lijden schade.

ARTIKEL 16 GARANTIE
1. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd
kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na
de eerste oplevering.
2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij
aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft
voldaan.
3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de
garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale
omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen
voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen
aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
5. Geen garantie geldt:
a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
b) Voor materialen en constructies die door opdrachtgever of
derden zijn voorgeschreven.
c) Voor glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte
kleurafwijkingen van hout en andere materialen.
d) Bij normale slijtage.
e) Bij onoordeelkundig gebruik.

ARTIKEL 17 RECLAME
Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst
geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving
van het geconstateerde gebrek.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de
kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in
het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

ARTIKEL 19 SLOTBEPALING
Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen
worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en
betalingsvoorwaarden van de sectie Interieurbouw van Koninklijke CBM”
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem d.d.
4 september 2018 onder nummer 39/2018.

PRIVACY POLICY
Januari 2019

Bom Interieurs BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Bom Interieurs BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Bom Interieurs BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bom Interieurs BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bom Interieurs BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Bom Interieurs BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Bom Interieurs BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bom Interieurs BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Bom Interieurs BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Bom Interieurs BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bom Interieurs BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Bom Interieurs BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Bom Interieurs BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Bom Interieurs BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Bom Interieurs BV
Achterwetering 32 B
2871 RK
Schoonhoven
info@bominterieurs.nl